Strona czasopisma Media – Kultura - Komunikacja Społeczna Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego W Olsztynie. Stanowi adaptację szablonu Joom! Frequent do CMS Joomla! autorstwa JoomShaper.

W nagłówku znajduje się logo strony nawiązujące do wieloaspektowej tematyki czasopisma. Na prawo od niego znajduje się sekcja przewidziana na dynamiczną prezentacje komunikatów Redakcji w postaci płynnie pojawiających się treści – efekt zbliżony do końcowych napisów znanych z filmów.

Witryna ma charakter dwujęzyczny (wersja polska i wersja angielska) przełączanie pomiędzy poszczególnymi wersjami językowymi odbywa się za pomocą ikon w postaci flag. Sam mechanizm dwujęzyczności oparty jest o dodatek Joom!Fish – jest to rozwiązanie stosowana zanim obsługa wielojęzyczności stała się integralnym komponentem CMS Joomla!.

Na stronie głównej znajduje się tzw. slideshow prezentujący okładki czasopisma oraz charakterystyka czasopisma. Ponadto na witrynie znajdują się dane dotyczące składu Redakcji oraz informacje zasadach publikacji. Najobszerniejszym z działów zawiera spisy treści w ujęciu tabelarycznym, streszczenia oraz artykuły w formie pdf. Dostęp do poszczególnych numerów czasopisma możliwy jest za sprawą rozwijanego menu.

W przyszłości planowana jest modernizacja opisywanej witryny.


Odsyłacz do strony


[U góry widoczny jest zrzut z ekranu przedstawiający fragment opisywanej strony].